Funkcje biernego bezpieczeństwa

W chwili poprzedzającej wypadek drogowy oraz w jego początkowej czynnej fazie najważniejszą rolę spełnia właściwa realizacja funkcji czynnego bezpieczeństwa. W końcowej fazie wypadku, gdy samochód stracił stateczność i sterowność, a kierowca został wyłączony z procesu czynnego oddziaływania na samochód, najważniejsza rolę, z punktu widzenia następstw wypadku i zachowania życia uczestników ¡’uchu oraz całości przewożonego ładunku, zaczynają odgrywać funkcje biernego bezpieczeństwa.

Bierne bezpieczeństwo (BB) jest to zespól przedsięwzięć mających, na celu zachowanie życia uczestników ruchu drogowego (kierowcy i pasażerów) oraz zmniejszenie ilości i stopnia ciężkości obrażeń doznanych w rezultacie wypadku drogowego. Podstawowymi funkcjami biernego bezpieczeństwa są: zachowanie życia kierowcy i pasażerów (główna zadanie), zmniejszenie ilości i stopnia ciężkości obrażeń, zachowanie całości przewożonego ładunku (dotyczy w zasadzie samochodów ciężarowych) oraz zapewnienie po wypadku podatności samochodu do naprawy.

Pod względem strukturalnym funkcje biernego bezpieczeństwa można podzielić na dwie składowe, a mianowicie: bezpieczeństwo zapobiegające (profilaktyczne) oraz bezpieczną konstrukcję samochodu.

Funkcja bezpieczeństwa zapobiegającego ma na celu zachowanie życia oraz zmniejszenie ilości i stopnia ciężkości obrażeń doznawanych przez uczestników ruchu drogowego, zachowanie całości przewożonego ładunku i zapewnienie podatności samochodu do naprawy. Funkcja ta jest realizowana przez zastosowanie środków ochrony indywidualnej i zespołowej, optymalizację procesów oddziaływania z uwzględnieniem odporności organizmu ludzkiego, ograniczenie możliwości przemieszczania się ładunków oraz zachowania ich ilości i jakości.

Funkcja bezpiecznej konstrukcji samochodu polega, na: zapewnieniu odpowiedniej podatności na odkształcenia i energochłonności (zdolności do wytracania energii) przedniej i tylnej części konstrukcji samochodu nie- / zbędnej do zachowania przestrzeni życiowej, stosowaniu bezpiecznych z punktu widzenia urazów elementów konstrukcyjnych wnętrza i zewnętrznej części samochodu, środków ochrony przechodniów, właściwych kolorystycznych swoistości samochodu. Schemat strukturalny funkcji biernego bezpieczeństwa pokazano na rysunku.

tmpaf8e-1