TEORIA BEZPIECZEŃSTWA

tmp8561-1Problem bezpieczeństwa transportu samochodowego zawiera cztery podstawowe zagadnienia: bezpieczeństwo ruchu drogowego, bezpieczeństwo środków transportu, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo przewożonych ładunków.

W efekcie wielu badań opracowano podstawowe określenia, zasady i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Skuteczność wiciu z tych zaleceń została potwierdzona w praktyce. Większość jednak prowadzonych badań dotyczy wyłącznie poprawy konstrukcji samochodu z punktu widzenia jego bezpieczeństwa, jakości dróg i procesu transportowego i nie uwzględnia wszystkich elementów układu samochód — kierowca — droga. (S—K—D). Nie wolno jednak rozwiązywać problemów bezpieczeństwa drogowego jedynie w aspekcie ulepszania konstrukcji samochodu. ‚Należy natomiast rozpatrywać je w dwóch aspektach teorii bezpieczeństwa, a mianowicie bezpieczeństwa czynnego oraz biernego.

W celu zmniejszenia, liczby wypadków na drogach publicznych należy ciągle doskonalić środki czynnego i biernego bezpieczeństwa, dotyczące zarówno samochodu, jak też ruchu drogowego.

Do środków czynnego bezpieczeństwa (CB) można zaliczyć większość elementów’ konstrukcji samochodów, dróg oraz organizacji ruchu, które są wykorzystywane przez ludzi kierujących pojazdami (środkami transportu).

Do środków biernego bezpieczeństwa (BB) można zaliczyć te elementy konstrukcji samochodów i dróg, które mają wpływ na złagodzenie skutków wypadków drogowych bez udziału uczestników ruchu drogowego.

W razie wypadku drogowego znacznym zagrożeniem osób znajdujących się w samochodzie jest możliwość zapalenia się pojazdu, a niekiedy nawet jego wybuchu. Z tego względu szczególną uwagę należy zwrócić na tę funkcję samochodu, którą jest bezpieczeństwo powypadkowe.

Samochód jest źródłem zwiększonego zagrożenia w razie niepoprawnego kierowania nim przez osoby nic posiadające odpowiednich uprawnień, a więc dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i ochrony mienia powinny być przewidziane środki przeciwdziałające uprowadzaniu samochodów oraz wzbraniające korzystania z nich przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości.

Struktura funkcji bezpieczeństwa środków transportu samochodowego zawiera: bezpieczeństwo czynne, bezpieczeństwo bierne, bezpieczeństwo powypadkowe oraz bezpieczeństwo „przeciwuprowadzeniowe”.